blog
BSC KPI: BSC là gì?

BSC là gì? BSC - Balanced Scorecard là Hệ thống hoạch định và quản lý chiến lược, đo lường hiệu quả hoạt động, giúp tổ chức, doanh nghiệp phát triển bền vững khi tập trung quản trị vào 4 viễn cảnh.

Xem Chi Tiết 187 Xem
TOP