Phần mềm Quản lý cải tiến (KPIBSC-IMS)

Phần mềm Quản lý cải tiến (KPIBSC-IMS)

200.000 ₫

KPIBSC-IMS: Giải pháp quản lý cải tiến hiệu quả, toàn diện

KPIBSC-IMS là phần mềm quản lý cải tiến trực tuyến, giúp doanh nghiệp xây dựng và triển khai hệ thống quản lý cải tiến một cách dễ dàng, hiệu quả và toàn diện.

Những lợi ích của KPIBSC-IMS:

  • Nâng cao hiệu quả của hoạt động cải tiến: KPIBSC-IMS giúp doanh nghiệp quản lý các dự án cải tiến một cách hiệu quả, từ đó nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp.
  • Thúc đẩy sự tham gia của nhân viên: KPIBSC-IMS tạo ra một môi trường khuyến khích sự tham gia của nhân viên vào hoạt động cải tiến, giúp doanh nghiệp khai thác tối đa tiềm năng của nhân viên.
  • Tăng cường tính minh bạch của hoạt động cải tiến: KPIBSC-IMS cung cấp các báo cáo chi tiết về hoạt động cải tiến, giúp doanh nghiệp theo dõi và đánh giá hiệu quả hoạt động.

Những tính năng nổi bật của KPIBSC-IMS:

  • Quản lý dự án cải tiến: KPIBSC-IMS giúp doanh nghiệp quản lý các dự án cải tiến một cách toàn diện, bao gồm: kế hoạch, tiến độ, ngân sách,...
  • Quản lý ý tưởng cải tiến: KPIBSC-IMS giúp doanh nghiệp quản lý các ý tưởng cải tiến một cách hiệu quả, bao gồm: nguồn gốc, trạng thái,...
  • Quản lý báo cáo: KPIBSC-IMS cung cấp các báo cáo chi tiết về hoạt động cải tiến, giúp doanh nghiệp theo dõi và đánh giá hiệu quả hoạt động.

KPIBSC-IMS là giải pháp quản lý cải tiến hiệu quả, toàn diện, giúp doanh nghiệp nâng cao hiệu quả của hoạt động cải tiến, thúc đẩy sự tham gia của nhân viên và tăng cường tính minh bạch của hoạt động cải tiến.

200.000 ₫