Phần mềm Quản lý Họp trực tuyến (KPIBSC-MEET)

Phần mềm Quản lý Họp trực tuyến (KPIBSC-MEET)

200.000 ₫

KPIBSC-MEET: Giải pháp quản lý họp trực tuyến hiệu quả, chuyên nghiệp

KPIBSC-MEET là phần mềm quản lý họp trực tuyến trực tuyến, giúp doanh nghiệp tổ chức và quản lý các cuộc họp trực tuyến một cách dễ dàng, hiệu quả và chuyên nghiệp.

Những lợi ích của KPIBSC-MEET:

  • Tổ chức họp trực tuyến hiệu quả: KPIBSC-MEET giúp doanh nghiệp tổ chức họp trực tuyến một cách dễ dàng, bao gồm: tạo cuộc họp, mời người tham gia, quản lý thời gian,...
  • Quản lý họp trực tuyến hiệu quả: KPIBSC-MEET giúp doanh nghiệp quản lý họp trực tuyến một cách hiệu quả, bao gồm: ghi âm cuộc họp, chia sẻ tài liệu,...
  • Theo dõi kết quả họp trực tuyến hiệu quả: KPIBSC-MEET giúp doanh nghiệp theo dõi kết quả họp trực tuyến một cách hiệu quả, bao gồm: đánh giá cuộc họp, tạo báo cáo,...

Những tính năng nổi bật của KPIBSC-MEET:

  • Tạo cuộc họp: KPIBSC-MEET giúp doanh nghiệp tạo cuộc họp một cách dễ dàng, bao gồm: chọn thời gian, chọn địa điểm, chọn người tham gia,...
  • Mời người tham gia: KPIBSC-MEET giúp doanh nghiệp mời người tham gia một cách nhanh chóng và hiệu quả, bao gồm: gửi email, gửi link,...
  • Quản lý thời gian: KPIBSC-MEET giúp doanh nghiệp quản lý thời gian họp một cách hiệu quả, bao gồm: hẹn giờ, cảnh báo thời gian,...
  • Ghi âm cuộc họp: KPIBSC-MEET giúp doanh nghiệp ghi âm cuộc họp một cách dễ dàng, bao gồm: ghi âm toàn bộ cuộc họp, ghi âm từng người,...
  • Chia sẻ tài liệu: KPIBSC-MEET giúp doanh nghiệp chia sẻ tài liệu trong cuộc họp một cách dễ dàng, bao gồm: chia sẻ file, chia sẻ màn hình,...
  • Đánh giá cuộc họp: KPIBSC-MEET giúp doanh nghiệp đánh giá cuộc họp một cách khách quan, bao gồm: đánh giá người tham gia, đánh giá nội dung,...
  • Tạo báo cáo: KPIBSC-MEET giúp doanh nghiệp tạo báo cáo về các cuộc họp một cách nhanh chóng và hiệu quả, bao gồm: báo cáo tổng quan, báo cáo chi tiết,...

KPIBSC-MEET là giải pháp quản lý họp trực tuyến hiệu quả, chuyên nghiệp, giúp doanh nghiệp nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh và tăng cường kết nối nội bộ.

200.000 ₫