Phần mềm Quản lý Nhân sự (KPIBSC-HRM)

Phần mềm Quản lý Nhân sự (KPIBSC-HRM)

50.000 ₫

KPIBSC-HRM: Giải pháp quản trị nhân sự thông minh, toàn diện

KPIBSC-HRM là phần mềm quản trị nhân sự trực tuyến, giúp các doanh nghiệp hiện đại quản trị nhân sự một cách thông minh, toàn diện và đáp ứng các nhu cầu của mọi người.

Những lợi ích của KPIBSC-HRM:

 • Quản trị nhân sự thông minh bằng dữ liệu (Data Driven HR): KPIBSC-HRM giúp doanh nghiệp quản trị nhân sự thông minh bằng dữ liệu, bao gồm:
  • Thu thập dữ liệu nhân sự từ nhiều nguồn
  • Phân tích dữ liệu nhân sự đa chiều
  • Đưa ra các quyết định nhân sự dựa trên dữ liệu
 • Tự động hóa công việc nhân sự, tương tác xoay quanh nhân viên: KPIBSC-HRM giúp doanh nghiệp tự động hóa công việc nhân sự, tương tác xoay quanh nhân viên, bao gồm:
  • Tự động hóa các quy trình nhân sự
  • Cung cấp các công cụ và quy trình tương tác với nhân viên
 • Các hoạt động từ tuyển dụng, đào tạo, sử dụng, đánh giá, khen thưởng, đãi ngộ: KPIBSC-HRM hỗ trợ tổng thể các hoạt động nhân sự từ tuyển dụng, đào tạo, sử dụng, đánh giá, khen thưởng, đãi ngộ, bao gồm:
  • Quản lý tuyển dụng
  • Quản lý đào tạo
  • Quản lý hiệu suất
  • Quản lý khen thưởng, đãi ngộ
 • Hỗ trợ tổng thể các quy trình nhân sự từ Quản lý tuyển dụng, Quản lý đào tạo, Quản lý liên thông hồ sơ nhân viên từ ngày bắt đầu ứng tuyển đến khi nghỉ việc: KPIBSC-HRM hỗ trợ tổng thể các quy trình nhân sự, bao gồm:
  • Quản lý tuyển dụng: Quản lý các bước tuyển dụng, đánh giá ứng viên, ra quyết định tuyển dụng
  • Quản lý đào tạo: Quản lý kế hoạch đào tạo, nội dung đào tạo, kết quả đào tạo
  • Quản lý liên thông hồ sơ nhân viên: Quản lý hồ sơ nhân viên từ ngày bắt đầu ứng tuyển đến khi nghỉ việc
 • Thông tin dữ liệu liên thông, tự động hóa cao, phân tích dữ liệu đa chiều theo thời gian thực: KPIBSC-HRM cung cấp thông tin dữ liệu liên thông, tự động hóa cao, phân tích dữ liệu đa chiều theo thời gian thực, bao gồm:
  • Thông tin dữ liệu nhân sự từ nhiều nguồn được liên thông, thống nhất
  • Các quy trình nhân sự được tự động hóa cao, giảm thiểu sai sót
  • Dữ liệu nhân sự được phân tích đa chiều theo thời gian thực, giúp doanh nghiệp đưa ra các quyết định kịp thời
 • Phân tích hiệu quả đầu tư vào nhân sự theo thời gian thực: KPIBSC-HRM giúp doanh nghiệp phân tích hiệu quả đầu tư vào nhân sự theo thời gian thực, bao gồm:
  • Phân tích chi phí nhân sự
  • Phân tích hiệu quả hoạt động của nhân viên
  • Phân tích hiệu quả đào tạo

KPIBSC-HRM là giải pháp quản trị nhân sự thông minh, toàn diện, giúp các doanh nghiệp hiện đại đạt được mục tiêu kinh doanh.

50.000 ₫