CÁ NHÂN

KPIBSC là Nền tảng No code, nền tảng siêu ứng dụng, nền tảng của các nền tảng.

200.000 ₫

Phần mềm Quản lý bạn bè (KPIBSC-MFDA)

200.000 ₫

Phần mềm Quản lý bạn học (KPIBSC-CMS)

200.000 ₫

Phần mềm Quản lý lịch học cá nhân (KPIBSC-PSS)

200.000 ₫

Phần mềm Quản lý thời gian cá nhân (KPIBSC-PTM)

200.000 ₫

Phần mềm Quản lý tài chính cá nhân (KPIBSC-PFM)

200.000 ₫

Phần mềm Quản lý tài sản cá nhân (KPIBSC-PAM)

200.000 ₫

Phần mềm Quản lý khoản vay cá nhân (KPIBSC-PLM)

200.000 ₫

Phần mềm Quản lý mục tiêu cá nhân (KPIBSC-PGM)

200.000 ₫

Phần mềm Quản lý hồ sơ du học cá nhân (KPIBSC-MPSA)