KIỂM TOÁN

KPIBSC là Nền tảng No code, nền tảng siêu ứng dụng, nền tảng của các nền tảng.

200.000 ₫

Phần mềm Quản lý kế hoạch kiểm toán (KPIBSC-APMS)

200.000 ₫

Phần mềm Quản lý hoạt động kiểm toán (KPIBSC-SFMAA)

200.000 ₫

Phần mềm Quản lý giám sát sau kiểm toán (KPIBSC-PAMMS)