GIAO THÔNG

KPIBSC là Nền tảng No code, nền tảng siêu ứng dụng, nền tảng của các nền tảng.

2.499.000 ₫

Phần mềm Quản lý phương tiện giao thông (KPIBSC-TMS)

200.000 ₫

Phần mềm Quản lý hệ thống biển báo giao thông (KPIBSC-TSSMS)

2.499.000 ₫

Phần mềm Quản lý hệ thống cảng biển (KPIBSC-SSMS)

2.499.000 ₫

Phần mềm Quản lý hệ thống cầu đường sắt (KPIBSC-RBSMS)

2.499.000 ₫

Phần mềm Quản lý hệ thống cầu đường bộ (KPIBSC-RBSMS)

2.499.000 ₫

Phần mềm Quản lý bảo trì đường sắt (KPIBSC-RMMS)

2.499.000 ₫

Phần mềm Quản lý bảo trì đường bộ (KPIBSC-RMMS)

200.000 ₫

Phần mềm Quản lý đăng ký vé tháng (KPIBSC-MTSMS)

200.000 ₫

Phần mềm Quản lý bán vé phương tiện giao thông (KPIBSC-TTMS)