THANH TRA

KPIBSC là Nền tảng No code, nền tảng siêu ứng dụng, nền tảng của các nền tảng.

200.000 ₫

Phần mềm Quản lý đơn thư khiếu nại (KPIBSC-CMS)

200.000 ₫

Phần mềm Quản lý đơn thư tố cáo (KPIBSC-CMS1)

2.499.000 ₫

Phần mềm Quản lý hoạt động thanh tra cơ sở (KPIBSC-MFIA)

2.499.000 ₫

Phần mềm Quản lý hoạt động thanh tra trung ương (KPIBSC-MCIA)

2.499.000 ₫

Phần mềm Quản lý hoạt động thanh tra chương trình dự án (KPIBSC- MPPIA)

200.000 ₫

Phần mềm Quản lý nhân sự ngành thanh tra (KPIBSC-IIHRMS)

200.000 ₫

Phần mềm Quản lý cơ sở vật chất ngành thanh tra (KPIBSC-IIFMS)

200.000 ₫

Phần mềm Quản lý đoàn thanh tra (KPIBSC-ITMS)

200.000 ₫

Phần mềm Quản lý giám sát kết luận thanh tra (KPIBSC-MSMIC)

200.000 ₫

Phần mềm Quản lý khảo sát mức độ hài lòng đoàn thanh tra (KPIBSC- ITSSMS)