NGÂN HÀNG

KPIBSC là Nền tảng No code, nền tảng siêu ứng dụng, nền tảng của các nền tảng.

200.000 ₫

Phần mềm Quản lý khách hàng VIP (KPIBSC-VCMS)

200.000 ₫

Phần mềm Quản lý khách hàng Lớn (KPIBSC-LCMS)

200.000 ₫

Phần mềm Quản lý khách hàng SME (KPIBSC-SCMS)

200.000 ₫

Phần mềm Quản lý khách hàng cá nhân (KPIBSC-PCMS)

499.000 ₫

Phần mềm Quản lý tín dụng cá nhân (KPIBSC-PCMS)

499.000 ₫

Phần mềm Quản lý tín dụng doanh nghiệp (KPIBSC-ECMS)

200.000 ₫

Phần mềm Phê duyệt cấp tín dụng (KPIBSC-CAS)

200.000 ₫

Phần mềm Quản lý tài sản đảm bảo (KPIBSC-CMS)

499.000 ₫

Phần mềm Xếp hạng tín dụng khách hàng cá nhân (KPIBSC-PCCRS)

499.000 ₫

Phần mềm Xếp hạng tín dụng khách hàng doanh nghiệp (KPIBSC-ECCRS)

200.000 ₫

Phần mềm Quản lý phòng chống rửa tiền (KPIBSC-AMLMS)

200.000 ₫

Phần mềm Kiểm kê ngân quỹ (KPIBSC-TIS)

999.000 ₫

Phần mềm Kiểm toán nội bộ ngân hàng (KPIBSC-BIAS)

999.000 ₫

Phần mềm Kiểm soát nội bộ ngân hàng (KPIBSC-BICS)