DOANH NGHIỆP

KPIBSC là Nền tảng No code, nền tảng siêu ứng dụng, nền tảng của các nền tảng.

499.000 ₫

Phần mềm Quản lý Chiến lược (KPIBSC-BSC)

149.000 ₫

Phần mềm Quản lý Hiệu suất (KPIBSC-KPI)

99.000 ₫

Phần mềm Quản lý Quy trình (KPIBSC-WF)

50.000 ₫

Phần mềm Quản lý Công việc (KPIBSC-TASK)

50.000 ₫

Phần mềm Quản lý Nhân sự (KPIBSC-HRM)

50.000 ₫

Phần mềm Quản lý Chấm công (KPIBSC-TAMS)

50.000 ₫

Phần mềm Quản lý Trả lương thành tích (KPIBSC-S3P)

50.000 ₫

Phần mềm Quản lý Trả lương sản phẩm (KPIBSC-PPMS)

50.000 ₫

Phần mềm Quản lý Trả lương giờ công (KPIBSC-HPMS)

50.000 ₫

Phần mềm Quản lý Trả lương khoán gọn (KPIBSC-CPMS)

200.000 ₫

Phần mềm Quản lý Khách hàng (KPIBSC-CRM)

200.000 ₫

Phần mềm Quản lý Dự án (KPIBSC-PM)

200.000 ₫

Phần mềm Quản lý Mua hàng (KPIBSC-PUM)

200.000 ₫

Phần mềm Quản lý Bán hàng (KPIBSC-SALES)

200.000 ₫

Phần mềm Quản lý Báo giá (KPIBSC-QUM)

200.000 ₫

Phần mềm Quản lý Tiếp thị (KPIBSC-MA)

200.000 ₫

Phần mềm Quản lý Kho (KPIBSC-WM)

200.000 ₫

Phần mềm Quản lý Truyền thông nội bộ (KPIBSC-ICM)

200.000 ₫

Phần mềm Quản lý Đánh giá năng lực (KPIBSC-ASK)

200.000 ₫

Phần mềm Quản lý Nhà cung cấp (KPIBSC-SM)

200.000 ₫

Phần mềm Quản lý Họp trực tuyến (KPIBSC-MEET)

200.000 ₫

Phần mềm Quản lý Đào tạo (KPIBSC-ELEARNING)

200.000 ₫

Phần mềm Quản lý Phân phối bán lẻ (KPIBSC-RETAIL)

200.000 ₫

Phần mềm Quản lý Phân phối bán buôn (KPIBSC-WDM)