HỘI & HIỆP HỘI

KPIBSC là Nền tảng No code, nền tảng siêu ứng dụng, nền tảng của các nền tảng.

200.000 ₫

Phần mềm Quản lý hội viên (KPIBSC-MMS)

200.000 ₫

Phần mềm Quản lý sự kiện hội, hiệp hội (KPIBSC-AEMS)

200.000 ₫

Phần mềm Khảo sát nhu cầu, ý kiến hội viên (KPIBSC-SMNO)