QUỐC PHÒNG

KPIBSC là Nền tảng No code, nền tảng siêu ứng dụng, nền tảng của các nền tảng.

2.499.000 ₫

Phần mềm Quản lý xe cơ giới (KPIBSC-MVMS)

200.000 ₫

Phần mềm Quản lý tài sản cố định (KPIBSC-FAMS)

2.499.000 ₫

Phần mềm Quản lý cơ sở vật chất quốc phòng (KPIBSC-DFMS)